Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Поляков Анатолiй Афанасiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 01.04.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Миколаївський експертно-технiчний центр"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
54055, Миколаїв, Севастопольська, 67
4. Код за ЄДРПОУ
23083365
5. Міжміський код та телефон, факс
(0512) 67-53-27 (0512) 67-53-27
6. Електронна поштова адреса
tkachuk777@ya.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.03.2014
(дата)
2. Повідомлення 60 Бюлетень. Цiннi папери України 01.04.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://nikocepro.com/ в мережі Інтернет 01.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ "Миколаївський експертно-технiчний центр" (протокол №22 вiд 28.03.2014р.) у зв''язку з збитковiстю прийнято рiшення про припинення Закарпатської фiлiї ПрАТ „МЕТЦ" код ЕДРПОУ 36201662, 90400, Закарпатська обл., мiсто Хуст, вул. Корятовича, буд. 13/3